Algemene voorwaarden

 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Landgoed Energy Up BV (“Landgoed Energy Up”), een besloten vennootschap gevestigd aan de Wielseweg 9 te (3896 MB) Zeewolde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer …….

1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:
a. Annulering: De schriftelijke beëindiging door de Gast van de overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het verblijf;
b. Derde: iedere andere persoon, niet zijnde de Gast of Medegast;
c. Gast: degene die met Landgoed Energy Up de overeenkomst inzake de Reservering aangaat;
d. Informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over het gebruik van de Plaats, de voorzieningen en regels omtrent het verblijf;
e. Kosten: alle kosten voor Landgoed Energy Up die samenhangen met de uitoefening va
f. Medegast: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en);
g. Overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de Plaats;
h. Plaats: de kampeerplaats(en), Tipi, Ecoshell , Wielewagen, Droomdome, Yurt en dergelijke op Landgoed Energy Up.

2. Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie ervan dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

3. Inhoud overeenkomst
1. Landgoed Energy Up stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de Gast ter beschikking een Plaats van het soort of type dat is overeengekomen voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
2. Landgoed Energy Up is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de Gast te verstrekken. Landgoed Energy Up maakt wijzigingen hierin tijdig schriftelijk aan de Gast bekend.
3. Indien de informatie ingrijpen afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de Gast het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
4. De Gast heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat de Medegast(en) en/of Derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven.
5. Indien het gestelde in de overeenkomst en/of de bijbehorende informatie in strijd is met de Algemene Voorwaarden, gelden de Algemene Voorwaarden. Dit laat onverlet dat de Gast en Landgoed Energy Up individuele aanvullende afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de Gast van deze voorwaarden wordt afgeweken.

4. Duur en afloop overeenkomst
De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

5. Prijs en prijswijziging
1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door Landgoed Energy Up zijn vastgesteld.
2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van Landgoed Energy Up, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op de Plaats of de Gast betrekking hebben, kunnen deze aan de Gast worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

5. Betaling
1. De Gast dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.
2. Indien de Gast, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft Landgoed Energy Up het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van Landgoed Energy Up op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
3. Indien Landgoed Energy Up op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de Gast de toegang tot de Plaats te ontzeggen, onverminderd het recht van Landgoed Energy Up op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
4. De door Landgoed Energy Up in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling, komen ten laste van de Gast. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

6. Annulering
1. Bij annulering betaalt de Gast een vergoeding aan Landgoed Energy Up. Deze bedraagt:
– bij annulering meer dan één maand voor de ingangsdatum, 0% van de overeengekomen prijs.
– bij annulering binnen één maand en één week voor de ingangsdatum, 25% van de overeengekomen prijs.
– bij annulering binnen één week voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs.
– bij annulering op de ingangsdatum of bij geen annulering, 100% van de overeengekomen prijs.
2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de plaats voor een Derde op voordracht van de Gast en met schriftelijke instemming van Landgoed Energy Up, wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

7. Annulering Corona
1. Bij annulering door toedoen van een positieve test op Covid-19 van de Gast, Medegast(en) en/of Derde(n) in de directe omgeving van de Gast en/of Medegast(en), wordt ofwel het gehele ofwel het betreffende deel van het totale bedrag van de boeking gerestitueerd, gebaseerd op de wensen van de Gast.
2. Bij annulering door toedoen van een positieve test op Covid-19 van de Gast, Medegast(en) en/of Derde(n) in de directe omgeving van de Gast en/of Medegast(en), dient de Gast, Medegast(en) en/of Derde(n) de positieve test schriftelijk te delen met Landgoed Energy Up. Indien dit niet gebeurt, is Landgoed Energy Up in zijn recht de annulering volgens de normale voorwaarden af te handelen.
3. Indien Landgoed Energy Up de authenticiteit van de positieve test in twijfel trekt, is hij in zijn recht de annulering volgens de normale voorwaarden af te handelen.

8. Gebruik door Derden
1. Gebruik door Derden van de Plaats is slechts toegestaan, indien Landgoed Energy Up daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

9. Voortijdig vertrek van de Gast
De Gast is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

10. Tussentijdse beëindiging door Landgoed Energy Up en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad
1. Landgoed Energy Up kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
a. Indien de Gast, Medegast(en) en/of Derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van Landgoed Energy Up niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
b. Indien de Gast, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan Landgoed Energy Up en/of Medegasten bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het landgoed bederft;
c. Indien de Gast, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van de Plaats in strijd met de bestemming van het landgoed handelt.
2. Indien Landgoed Energy Up tussentijdse opzeggen en ontruiming wenst, moet hij dit de Gast bij persoonlijk overhandigde brieft laten weten. In die brief moet de Gast worden gewezen op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.
3. Na opzegging dient de Gast ervoor te zorgen dat de Plaats is ontruimd en het landgoed ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.
4. De Gast blijft in beginsel gehouden het overgekomen tarief te betalen.

11. Wet- en regelgeving
1. Landgoed Energy Up zorgt er te allen tijde voor dat de Plaats, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die va overheidswege aan de Plaats (kunnen) worden gesteld.
2. De Gast is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dat Medegast(en) en/of Derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

12. Onderhoud en aanleg
1. Landgoed Energy Up is verplicht het landgoed en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
2. De Gast is verplicht de Plaats en de directe omgeving, gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden als waarin de Gast het heeft ontvangen.
3. Het is de Gast, Medegast(en) en/of Derde(n) niet toegestaan op het landgoed te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enig andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.
4. Het is de Gast, Medegast(en) en/of Derde(n) niet toegestaan op het landgoed of de directe omgeving hiervan te vissen.

13. Aansprakelijkheid
1. De wettelijke aansprakelijkheid van Landgoed Energy Up is voor andere dan letsel- en overlijdensschade beperkt tot een maximum van € 455.000,- per gebeurtenis. Landgoed Energy Up is verplicht zich hiervoor te verzekeren.
2. Landgoed Energy Up is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op het landgoed, tenzij dit een gevolg is van een tekortkoming die aan Landgoed Energy Up is toe te rekenen.
3. Landgoed Energy Up is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
4. Landgoed Energy Up is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
5. De Gast is jegens Landgoed Energy Up aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de Medegast(en) en/of Derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de Gast, de Medegast(en) en/of Derde(n) kan worden toegerekend.
6. Landgoed Energy Up verplicht zich om na melding door de Gast van overlast, die wordt veroorzaakt door andere Gasten, passende maatregelen te nemen.

14. Geschillenregeling
1. De Gast en Landgoed Energy Up zijn gebonden aan uitspraken van de Geschillencommissie.
2. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Geschillencommissie dan wel een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.
3. In geval van een geschil over de totstandkoming of de uitvoering van deze overeenkomst moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de Gast de klacht bij Landgoed Energy Up indiende schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze aanhangig worden gemaakt.
Indien Landgoed Energy Up een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de Gast vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of deze wel of niet naar de Geschillencommissie wil komen. Landgoed Energy Up dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
Op die plaatsen waar de voorwaarden spreken van Geschillencommissie, kan een geschil aan de rechter worden voorgelegd. Indien de Gast het geschil aan de Geschillencommissie heeft voorgelegd, is Landgoed Energy Up aan deze keuze gebonden.
4. Voor de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het Reglement Geschillencommissie Recreatie. De Geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat betrekking heeft op ziekte, letsel, dood of de niet-betaling van een factuur waaraan geen materiële klacht ten grondslag ligt.
5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

15. Activiteiten
1. Voor alle activiteiten op het landgoed die worden georganiseerd door Landgoed Energy Up, gelden de Algemene Voorwaarden van Energy Up BV.
2. Voor alle activiteiten op het landgoed die worden georganiseerd door externe partijen, na samenwerking en goedkeuring van Landgoed Energy Up, gelden de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende externe partij.

16. Vuur

Gebruik van de vuurschalen en het maken van vuur is op het landgoed toegestaan, maar altijd op eigen risico. Het is alleen toegestaan om vuur te maken in korfen of de daarvoor bestemde vuurschalen.